Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer naszego konta bankowego:
78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wyzwania diakonijne w kontekście światowym

31 maja 2017

Główny wykład podczas Zgromadzenia ŚFL w Windhuk wygłosił dr Denis Mukwege z Demokratycznej Republiki Konga (fot. LWF/Albin Hillert)

Wśród tematów podejmowanych podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej znalazły się również problemy diakonii. Przedstawiciele Kościołów luterańskich z całego świata dyskutowali m.in. o wykluczeniu społecznym, prawach człowieka, przemocy wobec kobiet, handlu ludźmi czy uchodźctwie.

12. Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) odbyło się od 10 do 16 maja w stolicy Namibii – Windhuk. Myślą przewodnią były słowa „Wyzwoleni przez Bożą łaskę“, którym towarzyszyły trzy podtematy – „Zbawienie – nie na sprzedaż”, „Ludzie – nie na sprzedaż” oraz „Stworzenie – nie na sprzedaż”. Zgromadzenie było także okazją do ogólnoświatowego upamiętnienia jubileuszu 500 lat reformacji.

W dyskusjach nad bieżącymi kwestiami, istotnymi dla luterańskiej wspólnoty Kościołów całego świata, nie zabrakło również miejsca na tematykę związaną z pracą diakonijną. Z działalnością charytatywną ŚFL i wybranych organizacji partnerskich uczestnicy Zgromadzenia mogli zapoznać się na prezentowanych stoiskach oraz w trakcie prowadzonych warsztatów tematycznych.

Do roli i znaczenia działań wśród odrzuconych i zapomnianych już w pierwszym dniu Zgromadzenia nawiązał w swoim raporcie ustępujący prezydent ŚFL bp Munib Younan z Palestyny. Także sekretarz generalny ks. dr Martin Junge podkreślał w swoim sprawozdaniu istotę prowadzonych działań charytatywnych, uznając służbę na rzecz potrzebujących za jeden z najistotniejszych instrumentów, jakimi dysponuje Federacja. W jego wystąpieniu nie zabrakło też odwołań do zawartego 31 października porozumienia o współpracy pomiędzy wydziałem World Service ŚFL a Caritas Internationalis oraz konkretnych przykładów pracy na rzecz bliźniego: prowadzonych w 24 państwach świata programów krajowych czy funkcjonującego w Jerozolimie szpitala Augusty Wiktorii, będącego istotnym ośrodkiem leczenia nowotworów.

Diakonijna obecność ŚFL w różnych miejscach świata znalazła także odbicie w nawiązujących do tematyki Zgromadzenia wykładach i dyskusjach na sali planarnej. Główny wykład wygłosił dr Denis Mukwege, lekarz ginekolog z Demokratycznej Republiki Konga, zaangażowany w działania związane z ochroną praw człowieka, w szczególności w odniesieniu do kobiet, które doświadczyły przemocy w sytuacji zbrojnego konfliktu. Przedstawiając swoje doświadczenia nawiązywał do luterańskiej teologii i biblijnego przesłania nadziei. Podkreślał, że poczucie godności to prawo każdego człowieka.

Do motywu pomocy bliźniemu w potrzebie, przy dostrzeżeniu faktu pojawiających się współcześnie przypadków braku okazywania człowieczeństwa w kontakcie z drugą osobą, nawiązała prof. Monika Melanhthon, która przygotowała prezentację odnoszącą się do tematu „Zbawienie – nie na sprzedaż”. Odwołała się do obrazu Boga przychodzącego do człowieka w najdrobniejszym nawet geście pomocy bliźniemu, m.in. w odniesieniu do pomocy głodującym i niedożywionym.

Z kolei na fakt, że człowiek stanowi wartość bez względu na status społeczny i ekonomiczny oraz przynależność wyznaniową, zwracał uwagę w swoim wykładzie ks. dr Kjell Nordstokke, przybliżający zebranym temat „Ludzie – nie na sprzedaż”. Podkreślał znaczenie Bożej łaski, która wyzwala w sposób potwierdzający ludzką godność i zachęcający wierzących do korzystania z darowanych im talentów, m.in. w odniesieniu do służby na rzecz bliźniego. Wśród wyzwań współczesności wymienił m.in. bezrobocie, pracę przymusową i handel ludźmi oraz uchodźctwo i migrację, a obronę godności ludzkiej oraz rzecznictwo na rzecz potrzebujących uczynił istotnymi częściami diakonijnego mandatu Kościoła.

Diakonia pojawiła się również w przyjętym przez delegatów Kościołów członkowskich przesłaniu. Zawiera ono m.in. wezwanie do stworzenia lub dopracowania w poszczególnych Kościołach mechanizmów wspierających przeciwdziałanie wykluczeniu oraz do wdrażania – m.in. poprzez służbę diakonijną – narzędzi integrujących poszczególne społeczności. Przesłanie podejmuje także takie diakonijne tematy, jak zmniejszenie ubóstwa, ochrona socjalna czy działania wspierające uchodźców.

Zgromadzenie Ogólne dokonało również wyboru nowego Prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej. Został nim abp dr Musa Panti Filibus, zwierzchnik luterańskiego Kościoła Chrystusowego w Nigerii. W swoim przemówieniu adresowanym do luteran na całym świecie mówił o priorytetach swoich działań: trosce o pogłębienie wspólnoty pomiędzy Kościołami członkowskimi, misji, kwestiach równościowych, diakonii i działaniach międzyreligijnych na rzecz pokoju i sprawiedliwości.

W spotkaniu w Namibii wzięli udział również polscy luteranie. Delegatami byli: zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec, koordynatorka ds. międzynarodowych Anna Wrzesińska i reprezentant młodych reformatorów Arkadiusz Raszka. Obecni byli również sekretarz ŚFL ds. Europy ks. dr Ireneusz Lukas, członkini Rady ŚFL kadencji 2010–2017 dr Iwona Baraniec, dr Jerzy Sojka, który wszedł w skład nowo wybranej Rady, oraz Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzeczniczka prasowa Kościoła, a zarazem koordynatorka biura ŚFL Kobiety w Kościele i społeczeństwie.

Światowa Federacja Luterańska zrzesza obecnie 145 Kościołów, które liczą ok. 74 mln wiernych w 98 państwach świata. Zgodnie ze statutem, Zgromadzenia Ogólne odbywają się co sześć lat.

Iwona Baraniec