Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Kościoły mówią NIE przemocy wobec kobiet

10 maja 2010

Słowo wstępne

Dokument „Kościoły mówią »NIE« przemocy wobec kobiet” jest wynikiem współpracy Kościołów Światowej Federacji Luterańskiej w latach 1999–2001. Powstał on w odpowiedzi na ogłoszenie Dekady Ekumenicznej pod hasłem „Kościoły solidarne z kobietami” – w latach 1988–1998 i został opracowany przez Komisję ds. kobiet w Kościele oraz zespół Departamentu Światowej Federacji Luterańskiej ds. Misji i Rozwoju. Do różnych grup kobiet i mężczyzn zwrócono się z prośbą o głębszą refleksję na temat przemocy, przedłożenie planów zmniejszenia rozmiarów tego zjawiska oraz o poszerzenie tekstu dokumentu o inne przydatne informacje.

Niektóre Kościoły poinformowały nas, że już wcześniej zajęły się tą problematyką. Niektóre z nich przekazały odpowiedzialność za związane z nim zadania grupom kobiecym lub powołały specjalne gremia, mające na celu ocenę przydatności tego dokumentu w ich konkretnej sytuacji. Inne Kościoły zaproponowały pewne zmiany w tekście, dodały pewne treści czy wniosły refleksje sprawiające, iż tekst dokumentu odpowiada bardziej uniwersalnym potrzebom.

Niektóre Kościoły przetłumaczyły wstępną wersję dokumentu na języki miejscowe, aby uczynić ją dostępną szerszej rzeszy odbiorców. Podczas spotkań o zasięgu regionalnym i krajowym osoby kierujące pracą Kościołów wyraziły poparcie dla idei stworzenia tego dokumentu, przyznały, że przemoc rzeczywiście ma miejsce i że potrzebna jest dalsza dyskusja na ten temat. Inne osoby zaplanowały przeprowadzenie projektów edukacyjnych czy też otwierały centra interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy.

Kościoły zrzeszone w Światowej Federacji Luterańskiej uznają wszystkie te działania jako niezbędne i odnoszą się do nich z uznaniem, uznając za wkład w dzieło rozpoznania różnorodnych form przemocy jawnej i ukrytej. Niniejszy dokument podsuwa sposoby, w jakie kobiety, mężczyźni i wspólnoty wiernych mogą wspólnie pracować na rzecz przezwyciężenia grzechu przemocy wobec kobiet, który szkodzi jednostkom, wspólnotom, także samemu obrazowi Kościoła. Aby móc „uzdrawiać”, najpierw musimy uzdrowić się sami.

W zamierzeniu swym zwięzły, ten roboczy dokument stanowi zachętę dla osób indywidualnych i parafii do rozpoczęcia dyskusji. Światowa Federacja Luterańska proponuje go jako wkład w działania „Dekady Przezwyciężania Przemocy: Kościoły na Rzecz Pojednania i Pokoju” (2001–2010) i do ogłoszonej przez ONZ „Międzynarodowej Dekady Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy wobec Dzieci Świata” 2001–2010.

Gdy ofiary cierpią, cierpi też Bóg. Wspólnie pracujmy nad tym, aby wszystkie formy przemocy zostały przezwyciężone, gdyż są one przestępstwem przeciw Bogu i ludzkości.

Ishmael Noko, Sekretarz Generalny
Światowej Federacji Luterańskiej, Genewa, Grudzień 2001

 

Czytaj: tekst dokumentu