Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL

StowarzyszenieEwangelickie Stowarzyszenie BETEL
12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 12A
tel. 790 763 777, 502 620 934
e-mail: stowarzyszenie.betel@gmail.com
www.esbetel.pl

 

Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL chce swoje działania kierować w stronę dzieci, młodzieży, osób wykluczonych społecznie oraz opuszczonych seniorów. Celami Stowarzyszenia BETEL są:

 • udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym
 • rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej
 • okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci
 • umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami patologii społecznej
 • krzewienie gospodarności i etosu pracy
 • inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie się do takich akcji
 • wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi
 • samopomoc koleżeńska
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie opieki medycznej, leczniczej stacjonarnej i dziennej
 • prowadzenie opieki hospicyjnej domowej i stacjonarnej

Placówki prowadzone przez Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL:

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu
12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 12A
tel./fax. 87 423 22 80
e-mail: sds-pisz@gmail.com
www.sdspisz.wordpress.com

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej
12-230 Biała Piska, ul. Słowackiego 12
tel. 87 307 07 97
tel. kom. kierowniczki: 535 830 640
e-mail: bialapiska.psds@gmail.com
www.psds-bialapiska.pl

Stacja Socjalna i Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Piszu
12-200 Pisz, pl. I. Daszyńskiego 12A
tel. 790 763 777
e-mail: luteraniepisz@gmail.com

Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej
12-230 Biała Piska, ul. Konopnickiej 4
tel. 731 219 591
e-mail: biuro@cisbetel.pl

Biuro Centrum Integracji Społecznej w Piszu
12-200 Pisz, ul. Rybacka 3A
tel. 731 219 591
e-mail: biuro@cisbetel.pl

Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie
11-700 Mrągowo, ul. Kościelna 2
tel. 690 128 927
e-mail: cis.mragowo@gmail.com

Centrum Integracji Społecznej w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul. Warszawska 1
tel. 889 275 390
e-mail: cis.szczytno@gmail.com

Biuro nieodpłatnych porad prawnych dla uchodźców z Ukrainy w Piszu
12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 12A
tel. 534 799 645
e-mail: pomoc.pisz@gmail.com
czynne: poniedziałek– piątek, w godz. 8:00–16:00

 

Stowarzyszenie BETEL

fot. ES BETEL