Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Regulamin

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay sp. z o.o. na rzecz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonii Polskiej)

 

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie diakonia.org.pl/darowizny poprzez operatora płatności Dotpay sp. z o. o.
 2. Strona internetowa diakonia.org.pl jest administrowana przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską), z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 21, 00-246 Warszawa, , NIP: 525-21-48-578, tj. kościelną osobę prawną posiadającą status organizacji pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000260697 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej Diakonią.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28b, 30-552 Kraków (https://www.dotpay.pl), NIP: 6342661860 oraz REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym, zwaną dalej Dotpay. Zasady i warunki płatności online określa Dotpay w regulaminie dostępnym na stronie https://www.dotpay.pl
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Diakonii, tj. na działalność charytatywną, opiekuńczą, edukacyjną, pożytku publicznego, zgodną z zasadami i misją Diakonii.
 6. Darowizny można przekazywać przez całą dobę. Diakonia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay.
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie diakonia.org.pl/darowizny wybrać cel i wysokości darowizny, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, a następnie kliknąć ikonę „dotpay” w celu przekierowania do serwisu Dotpay.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Dotpay nie podlegają
 10. Diakonia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Dotpay zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administratorem danych uzyskanych od Dotpay w procesie przekazywania darowizn online jest Diakonia.
 11. Diakonia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Dotpay przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Diakonii oraz z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej:
  Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
  – Administratorem Państwa danych osobowych jest Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska), 00-246 Warszawa, ul Miodowa 21. Osobowość prawną Diakonia Polska uzyskała 10 lutego 1999 r. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 20, poz. 178). Od 2006 r. Diakonia posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000260697).
  – Z Diakonią można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: diakonia-kosciola@diakonia.org.pl lub na adres siedziby Diakonii.
  – Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez firmę Dotpay.
  – Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów:
  1 – realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych przez Państwa na rzecz Parafii;
  2 – realizacji uzasadnionego interesu Diakonii; uzasadnionym interesem Diakonii jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3 – Korzystanie z płatności online przez Dotpay jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
  – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celów.
  – Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1 – w zakresie celu wskazanego w pkt 3a – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);
  2 – w zakresie celu wskazanego pkt 3b – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
  – Odbiorcą udostępnionych przez Państwa danych jest Diakonia. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Diakonii obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  – W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1 – prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych,
  2 – W przypadku wyrażenia zgody ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: diakonia-kosciola@diakonia.org.pl Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 12. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay mogą składać reklamacje dotyczące usługi płatności Dotpay, jeżeli nie została ona wykonana lub została wykonana niezgodnie z regulaminem Dotpay, o którym mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu. Reklamacje można składać w formie:
  1 – pisemnej – osobiście w siedzibie Dotpay lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.);
  2 – ustnej – dzwoniąc na numer telefonu: +48 12 688 26 00 albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie Dotpay;
  3 – elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej: bok@dotpay.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie dotpay.pl
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy