Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Raport Eurodiaconii

12 maja 2020

Raport Eurodiaconii

 

Ukazał się raport Eurodiaconii za 2019 r. Ta europejska sieć współpracy organizacji diakonijnych, do której należy też Diakonia Polska, zaprezentowała swoje działania w minionym roku, a także wskazała na problemy społeczne, z którymi mierzy się współczesna Europa.

„Ubóstwo i nierówności są ciągle tragiczną rzeczywistością. Nie tylko mają wpływ na potrzeby i aspiracje milionów ludzi w różnym wieku w całej Europie, ale jest obecnie jasne, że stanowią zagrożenie dla przetrwania naszych demokracji” – piszą we wstępie do raportu Eurodiaconii przewodniczący jej zarządu Sindre Skeie i sekretarz generalna Heather Roy.

Liderzy Eurodiaconii zwracają też uwagę na to, że pandemia COVID-19 jest najcięższym kryzysem od drugiej wojny światowej. „Kryzys przywrócił egoizmy narodowe i granice, ale również pokazał nam, jak wspólnotowa solidarność oraz inwestycje w usługi społeczne, opiekę zdrowotną i dobrobyt są jedynym realnym sposobem zmierzenia się z najtrudniejszymi wyzwaniami zglobalizowanego świata” – napisali. Podkreślili też konieczność nowego otwarcia w Europie i zapowiedzieli działania na rzecz zmiany paradygmatu wzrostu gospodarczego na rzecz dobrobytu społecznego.

Europejscy partnerzy

Na kolejnych stronach raport Eurodiaconii prezentuje działania organizacji. W 2019 r. Eurodiaconia zorganizowała 32 wydarzenia, w których wzięło udział 770 osób. Do struktury dołączyły trzy nowe organizacje członkowskie: Covekoljublje z Serbii, Federatia Filantropia z Rumunii oraz Hela Människan ze Szwecji.

Partnerami Eurodiaconii są m.in. Parlament Europejski, Komisja Europejska, Social Platform, Konferencja Kościołów Europejskich czy Konferencja Kościołów ds. Migrantów w Europie.

Eurodiaconia była zaangażowana w dyskusje dotyczące Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Podczas Dorocznej Konwencji na rzecz Inkluzywnego Wzrostu sekretarz generalna była zaproszona do współprowadzenia warsztatów na temat wkładu usług socjalnych w budowę tego Filaru. Eurodiaconia organizowała też dwa webinaria na temat Filaru i ogłosiła dwa raporty na temat stanu jego wdrażania.

Problemy usług socjalnych i bezrobocia

Raport Eurodiaconii zwraca uwagę na problemy społeczne Europy: starzenie się społeczeństw, bezrobocie, skrajne ubóstwo, migracje, sytuację Romów, dzieci i młodzieży. W tym kontekście wymieniono aktywności Eurodiaconii.

Organizacja była zaangażowana w dyskusję na temat dostępności usług socjalnych i medycznych. Organizowała na ten temat spotkanie sieci współpracy, a także brała udział w konferencji Komisji Europejskiej na temat innowacji w tym zakresie.

Temat bezrobocia był podejmowany na spotkaniach sieci współpracy czy webinarium. Przygotowano też dwa opracowania dotyczące tej problematyki: o strategii promocji powszechnego dostępu do zatrudnienia oraz dostępu do zatrudnienia migrantów i uchodźców.

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

Eurodiaconia zaapelowała do nowej Komisji Europejskiej i nowo wybranych członków Parlamentu Europejskiego o podjęcie kroków zmierzających do likwidacji ubóstwa. Jej przedstawiciele uczestniczyli w warsztatach o sytuacji dzieci w rodzinach prekariackich. Przygotowano również dwa opracowania: o bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowym oraz ubóstwie dzieci i wykluczeniu społecznym.

Kwestie migracji były podejmowane przez Eurodiaconię na różnych polach. Przygotowano raport dotyczący problemu integracji i wykluczenia społecznego migrantów i uchodźców oraz wspierania w tym zakresie współpracy samorządów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Zorganizowano webinarium na temat integracji migrantek, a także inne spotkania. Eurodiaconia podejmowała też działania w kontekście wykluczenia Romów, dzieci i młodzieży. M.in. przygotowano raport dotyczący walki z bezrobociem młodzieży, jej marginalizacją i radykalizacją.

Eurodiaconia jest międzynarodową wspólnotą chrześcijańskich organizacji działających w zakresie pomocy socjalnej i medycznej oraz na rzecz sprawiedliwości społecznej. Obecnie zrzesza 52 członków z 32 krajów. Jednym z nich jest Diakonia Polska.

mk

 

Czytaj: Raport Eurodiaconii 2019 (EN)