Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Polsko-niemiecki kongres o polityce społecznej

5 października 2012

Strategiczne podstawy rozwoju

Otwarcie kongresu. Od lewej: J. Męcina, K. Więckiewicz, W. Falk i ks. K-D. Kottnik (fot. Michał Karski)

O problemach współczesnej polityki społecznej i możliwości współpracy w jej zakresie debatowano w Warszawie na kongresie „Strategiczne podstawy rozwoju. Wyzwania dla polityki społecznej w Polsce i w Niemczech”.

Kongres odbył się od 4 do 5 października w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Rozpoczęli go przedstawiciele organizatorów – Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Polskiej, oraz Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS. Prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz w swych słowach pozdrowienia mówił o dobrej współpracy Diakonii z kościelnymi organizacjami charytatywnymi – Caritas, Eleos i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Wyraził nadzieję na równie dobrą współpracę z Ministerstwem. –

W swej działalności nie chcemy wyręczać państwa, ale z nim współpracować – podkreślił.

Pierwsze dwa referaty wygłosili przedstawiciele MPiPS. Sekretarz stanu dr hab. Jacek Męcina mówił o konieczności społecznego i zawodowego uczestnictwa różnych grup wiekowych. Zwrócił uwagę, że w Polsce jest problem z systemem kształcenia dopasowanym do potrzeb rynku oraz z kształceniem ustawicznym. Podkreślił potrzebę skierowania odpowiednich działań do młodzieży i osób powyżej 50. roku życia – grup szczególnie zagrożonych bezrobociem.

Marzena Breza, przewodnicząca ministerialnego Zespołu ds. polityki na rzecz osób starszych, mówiła o aktywizacji osób starszych. –

Osoby 60 plus to ludzie z konkretnymi kwalifikacjami, potencjałem i czasem wolnym – przekonywała. Poinformowała o przyjęciu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-13, którego celem jest poprawa jakości życia seniorów. Zwróciła uwagę, że jednym z założeń tego programu jest partnerstwo publiczno-społeczne.

Podczas kongresu zaprezentowano przykłady dobrej współpracy polsko-niemieckiej z perspektywy ekonomicznej i społecznej. Ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz lubelskiej parafii luterańskiej, opowiadał o partnerstwie miast Münster i Lublina. W jego ramach działają stowarzyszenia, współpracują uczelnie, organizowane są wymiany szkolne i kulturalne, realizowane są projekty społeczne. Dr Günther Wienberg mówił o współpracy między Krakowem i Bethel, np. w zakresie pomocy psychiatrycznej i projektów na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie, dla których utworzono m.in. zakłady pracy chronionej w Krakowie „U Pana Cogito” i „Zielony Dół”. Były burmistrz Frankfurtu nad Odrą Martin Patzelt przybliżył zebranym doświadczenia współpracy Frankfurtu i Słubic. Jak zauważył, oba miasta realizują mnóstwo wspólnych projektów. Przytoczył przykłady projektów społecznych: centrum mediacyjne, aktywizacja młodych seniorów i osób bezrobotnych.

O wpływie przemian demograficznych na system opieki senioralnej w Niemczech mówił w swym referacie dr Karl Heinz Bierlein, przewodniczący Deutsche Stiftung für Demenzerkrankte. –

Jeszcze nigdy nie mieliśmy tylu starszych osób, które są zdrowe – zauważył. Ukazał też ewolucję koncepcji prowadzenia domów opieki dla starszych osób. –

W latach 60. przypominały one koszary, w latach 70. szpital, w latach 90. mieszkanie. Po 2000 r. preferuje się model rodzinny – mówił.

Ks. Klaus-Dieter Kottnik, były prezes Diakonisches Werk, a obecnie doradca Diakonii Polskiej, zaprezentował możliwości polsko-niemieckiego partnerstwa w zakresie pomocy społecznej. W tym kontekście wymienił następujące formy działań: wymiana ekspercka, wsparcie finansowe, wsparcie przez Europejski Fundusz Społeczny, tworzenie wspólnych podmiotów pracy socjalnej oraz jednostronną odpowiedzialność partnera. –

W przypadku każdej z tych form partnerstwa konieczna jest otwarta komunikacja już od samego początku, jak również wyjaśnienie sobie, do czego partnerstwo to będzie dążyć – podkreślił ks. Kottnik.

Ulrike Geith, która kieruje Wydziałem ds. Polityki Społecznej Ambasady Niemiec, wygłosiła referat na temat tworzenia kultury aktywności osób starszych. –

Obecnie ludzie starsi są zdrowsi i wydajniejsi niż kiedykolwiek. Trzeba to wykorzystać – przekonywała. Podkreśliła, że w zakładach pracy zespoły zróżnicowane wiekowo są najwydajniejsze. Przestrzegała przed dyskryminacją i wypieraniem starości. –

Musimy zaakceptować to, że starzenie się jest czymś normalnym – mówiła.

Uczestnicy kongresu wzięli również udział w spotkaniu z ambasadorem Niemiec, a także odwiedzili ośrodek Lux Med Tabita, gdzie mogli zapoznać się z prowadzoną tam działalnością diakonijną.

To były bardzo bogate dni wspólnego debatowania i rozmawiania. Myślę, że możemy myśleć nad tym, jak powinien wyglądać kolejny krok w naszej współpracy – podsumował obrady ks. Klaus-Dieter Kottnik.

Kongres został zorganizowany wspólnie przez Diakonię Polską oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dofinansowała go Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, a patronat honorowy objęły Ambasada Niemiec w Warszawie oraz berlińska Führungsakademie für Kirche und Diakonie.

Michał Karski

Czytaj też: relacja z kongresu na stronie internetowej MPiPS

Poniżej fotorelacja z kongresu (fot. Michał Karski)

Zdjęcia