Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Komu i jak pomagamy

Diakonia Polska prowadzi szereg projektów pomocowych na rzecz osób potrzebujących, a także wspiera parafialną i diecezjalną działalność w tym zakresie. Pomocą objęte są różne grupy osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej: uchodźcy, seniorzy, osoby chore i z niepełnosprawnością, rodziny, młodzież, dzieci, ludzie w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych i in.

 

Pomoc Ukrainie

Od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie Diakonia Polska prowadzi działania pomocowe na rzecz osób poszkodowanych przez ten konflikt zbrojny. Najwięcej projektów skierowanych jest do uchodźców przebywających w Polsce. Współorganizowane były też transporty pomocy humanitarnej dla osób przebywających w Ukrainie.

czytaj więcej

 

Komu i jak pomagamy: seniorzySeniorzy

Prowadzone są programy zapobiegające wykluczeniu społecznemu seniorów, a także budujące solidarność międzypokoleniową. W placówkach diakonijnych oferowane są również usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne, paliatywne i aktywizacyjne.

czytaj więcej

 

 

Komu i jak pomagamyOsoby chore i z niepełnosprawnościami

Diakonijne wsparcie osób chorych i/lub z niepełnosprawnością ma na celu zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb oraz zapewnienie im możliwości funkcjonowania w społeczeństwie i życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

czytaj więcej

 

 

Komu i jak pomagamyRodziny, młodzież, dzieci

Wiele działań diakonijnych nakierowanych jest na wsparcie rodziny, młodzieży i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej. Oferowane są usługi edukacyjne, rozwojowe, opiekuńcze i terapeutyczne. Celem działań jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Czytaj więcej o wsparciu: