Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Rekomendacje Eurodiaconii w obliczu pandemii

25 marca 2020

Pandemia COVID-19 przyczynia się nie tylko do bezpośredniego zagrożenia zdrowia, ale też ma wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Eurodiaconia ogłosiła rekomendacje działań, które Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny podjąć, aby chronić osoby najbardziej narażone na negatywne skutki pandemii.

Dokument „Ochrona najsłabszych – wsparcie naszych ludzi” Eurodiaconia ogłosiła 24 marca. Zwraca w nim uwagę na luki w działaniach Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w związku z pandemią koronawirusa. Pod presją – zdaniem autorów dokumentu – są usługi socjalne oraz najsłabsi członkowie społeczeństw.

Wśród wyzwań w zakresie usług socjalnych wymieniono m.in. brak sprzętu ochronnego dla pracowników oraz malejącą liczbę personelu i wolontariuszy. „Obecnie usługi socjalne i opieka zdrowotna mają kluczową rolę do odegrania, ich bezpieczeństwo ekonomiczne musi być zagwarantowane” – czytamy w dokumencie. Przeciwdziałanie bezrobociu nie może się ograniczać jedynie do wsparcia przedsiębiorstw, ale musi też zapewnić system zasiłków. Ponieważ nie wszystkie konsekwencje społeczne pandemii będą od razu widoczne, dlatego ważna jest inwestycja w edukację, szkolenia, pomoc społeczną i opiekę zdrowotną.

Eurodiaconia zwraca też uwagę na grupy szczególnie narażone na negatywne efekty pandemii: osoby w kryzysie bezdomności, zadłużone, migranci i uchodźcy, dzieci doświadczające ubóstwa i wykluczenia społecznego, Romowie, osoby zagrożone bezrobociem.

Rekomendacje

W dokumencie Eurodiaconia przedstawiła 18 zaleceń, które mają pomóc w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii. Rekomenduje Unii Europejskiej, jej instytucjom i państwom członkowskim:

 1. Utworzenie specjalnej grupy roboczej, która analizowałaby skutki społeczne pandemii i proponowała odpowiednie rozwiązania.
 2. Przygotowanie przez Komisję Europejską wytycznych dla państw członkowskich w sprawie utrzymania kluczowych usług socjalnych i zdrowotnych.
 3. Objęcie solidarnym wsparciem całej Europy, również państw spoza UE.
 4. Zapewnienie obowiązywania praw człowieka w każdym kraju UE.
 5. Zapewnienie przez UE pomocy państwom członkowskim w dostarczeniu odpowiedniego sprzętu medycznego i ochronnego.
 6. Poszerzenie personelu medycznego i usług socjalnych.
 7. Wsparcie państw członkowskich przez Komisję Europejską w zakresie szkoleń pracowników i wolontariuszy na temat dobrych praktyk w czasie pandemii.
 8. Zapewnienie opieki nad dziećmi pracowników usług socjalnych.
 9. Uwzględnienie usług socjalnych w działaniach amortyzujących skutki COVID-19.
 10. Zachęcanie banków do okazania kredytobiorcom większej elastyczności.
 11. Przygotowanie przez Komisję Europejską wytycznych dla państw członkowskich w zakresie adekwatności dochodu oraz zapewnienia dostępności ochrony socjalnej.
 12. Wsparcie państw członkowskich przez Komisję Europejską w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wracających do swoich krajów.
 13. Zapewnienie skutecznych programów wsparcia dla najbardziej narażonych osób.
 14. Zapewnienie migrantom i uchodźcom takiej samej pomocy społecznej i opieki zdrowotnej jak każdej innej osobie w Europie.
 15. Utrzymanie przez państwa członkowskie istniejących programów integracji społecznej.
 16. Zapewnienie przez UE zrównoważonego rozwoju programów unijnych, takich jak działania na rzecz integracji społecznej.
 17. Podjęcie działań na rzecz ograniczenia nierówności edukacyjnych.
 18. Zapewnienie wsparcia dla rodzin, w których są osoby ze specjalnymi potrzebami, np. z niepełnosprawnością.

„Eurodiaconia i jej organizacje członkowskie są gotowe do współpracy z Komisją Europejską i innymi instytucjami w zakresie łagodzenia – na tyle, na ile to możliwe – społecznych i ekonomicznych następstw pandemii COVID-19” – zadeklarowano w dokumencie.

Eurodiaconia jest międzynarodową wspólnotą chrześcijańskich organizacji działających w zakresie pomocy socjalnej i medycznej oraz na rzecz sprawiedliwości społecznej. Obecnie zrzesza 51 członków z 32 krajów. Jednym z nich jest Diakonia Polska.

mk