Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Remont i uroczystości w Ligotce Kameralnej

14 maja 2021

remont i uroczystości w ligotce kameralnej

Diakonia Śląska z siedzibą w Czeskim Cieszynie ukończyła roczny remont Domu Opieki „Betezda” w Ligotce Kameralnej (Republika Czeska). Korzysta z niego 18 pensjonariuszy – osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Na ścianie budynku, obok głównego wejścia, zainstalowano tablicę upamiętniającą ks. Karola Kulisza, założyciela dzieła diakonijnego na Śląsku Cieszyńskim. Duchowny był ofiarą obozu koncentracyjnego Buchenwald. Uroczyste otwarcie placówki po remoncie i odsłonięcie tablicy miało miejsce 7 maja 2021, w przeddzień 81. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Karola Kulisza.

Liturgię  odprawionego w ligockim kościele nabożeństwa prowadzili  miejscowy proboszcz ks. Vlastimil Ciesar oraz w imieniu Diakonii śląskiej ks. Miriam Szökeová. Kazanie oparte było o fragment Ewangelii Jana i historię uzdrowienia chorego człowieka przy sadzawce Betezda (J 5,1–16). Wygłosił je bp Tomáš Tyrlik, zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. Honorowym gościem była  wnuczka ks. Karola Kulisza, Pani Róża Karwowska. W nabożeństwie wzięli także udział przedstawiciele lokalnych władz i organizacji partnerskich. Nabożeństwo zakończono słowem podziękowań dyrektor Diakonii Śląskiej, Pani Zuzany Filipkowej . Byli i obecni przedstawiciele kierownictwa organizacji odczytali także modlitwy dziękczynne. wypowiedzieli je b. wicedyrektor d/s ekonomicznych, Pan Bronislav Kostka, obecna wicedyrektor, Pani Romana Belowa oraz dyrektor-założyciel, Česłav Santarius.

Dzieło miłosierdzia ks. Karola Kulisza

Służba miłosierdzia, rozpoczęta przez ks. Karola Kulisza na początku XX wieku, prowadzona jest do dnia dzisiejszego po obu stronach granicy. Wspólna historia pozostaje aspektem łączącym Diakonię Śląską z dziełem diakonii w Dzięgielowie. Ruch przebudzeniowy rozpoczął się na tym terenie na przełomie lat 1904/1905. Na jego czele stanął ks. Karol Kulisz z Ligotki Kameralnej. Późniejszy proboszcz Parafii w Cieszynie i zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej był także założycielem Zakładów Opiekuńczych i Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Jego idee zaczęły rozwijać się w latach 20. XX wieku jako odpowiedź na powojenną nędzę, bezrobocie i kryzys gospodarczy. Na wydzierżawionej ziemi, wymagającej zarówno dokładnego osuszenia, jak i nakładów na zrujnowaną zabudowę, uruchomiono placówkę dla bezrobotnych i bezdomnych. Podjęto również próby uprawy ziemi i hodowli inwentarza. Wszystko to było możliwe dzięki pomocy i wsparciu wielu osób dobrej woli. Po drugiej stronie Olzy istniał już wtedy założony przez ks. Karola Kulisza Dom Opieki „Betezda” dla starców, chorych i opuszczonych.

W Dzięgielowie w kolejnych latach wydzielono pierwsze przestrzenie przeznaczone na funkcjonowanie przyszłego domu dziecka i domu starców. Podjęto także decyzję o powołaniu samodzielnego Diakonatu i przygotowaniu własnych kadr diakonis do pracy charytatywnej. W latach 1927-28  Zakłady Opiekuńcze i Diakonat „Eben-Ezer” oferują stałą opiekę dla około 70 starców, kalek  i chorych. Wsparcie otrzymuje także blisko 100 dzieci i 30 bezrobotnych. Diakonat liczy już 30 sióstr, które poza placówkami pomocowymi w Dzięgielowie pracują w Szpitalu Śląskim w Cieszynie czy w Sanatorium w Bystrej. Dzięki osobistym staraniom i nawiązywanym przez ks. Karola Kulisza międzynarodowym kontaktom dzieło miłosierdzia może się rozwijać i kierować swoją pomoc do kolejnych potrzebujących.

Upamiętnienie

Remont w Ligotce Kameralnej i uroczyste nabożeństwo 7 maja 2021 roku stały się okazją nie tylko do wyrażenia podziękowań za wykonane dzieło Bogu oraz ludziom, którzy przyczynili się do pomyślnego przeprowadzenia remontu, ale także do wymiany doświadczeń na temat możliwości dalszego rozwoju służby diakonijnej. Dawniej w „Beteździe” były tylko pojedyncze pokoje, co bardziej niż dom przypominało zakład opiekuńczy, teraz są trzy mieszkania, w każdym z nich po kilka pokoi dla podopiecznych, duży wspólny pokój, zaplecze sanitarne. Ważne jest także to, że udało się zainstalować windę, której mieszkańcy coraz bardziej potrzebują – powiedziała dyrektor Diakonii Śląskiej Zuzana Filipkowa w przekazanym pozdrowieniu.

Rok wcześniej, z okazji jubileuszu 80-lecia śmierci ks. Karola Kulisza, w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie zaplanowana była uroczystość, w ramach której miała zostać odsłonięta tablica upamiętniająca męczennika. Z powodu zamkniętych granic nie było to możliwe. Fundator tablicy, czyli zajmujące się popularyzacją dziedzictwa śląskiego protestantyzmu Towarzystwo HEREDITAS, przeprowadziło jednak 8 maja 2020 rocznicy wirtualne odsłonięcie tablicy. Dopiero we wrześniu 2020 do Buchenwaldu mogły udać się delegacje Diakonii Śląskiej, Diakonatu Eben Ezer z Dzięgielowa oraz zaprzyjaźnionej Diakonii w niemieckim mieście Lemgo. Tablicę odsłonił wtedy biskup senior Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Jan Wacławek w asyście ks. Emila Gajdacza i dr. Bartolta Haase z Eben-Ezer w Lemgo.

Zdjęcia