Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Światowa Federacja Luterańska i Caritas Internationalis przedłużyły porozumienie

28 czerwca 2021

Dyrektor World Service i Sekretarz Generalny Caritas Internationalis. Zdj. LWF/A. Danielsson

Światowa Federacja Luterańska – Wydział Służby dla Świata (LWF World Service) i Caritas Internationalis przedłużyły porozumienie o współpracy z 2016 roku. Obie organizacje zobowiązały się do dalszego wspólnego działania dla dobra bliźniego w potrzebie.

Przedstawiciele organizacji zadeklarowali zwiększenie dotychczasowego zaangażowania w dzieło pomocy najbardziej marginalizowanym społecznościom świata. Ustalenia podjęto 25 czerwca 2021 w Rzymie. Spotkanie dyrektor World Service Marii Immonen i sekretarza generalnego Caritas Internationalis Aloysiusa Johna było częścią kilkudniowej wizyty w Watykanie delegacji Światowej Federacji Luterańskiej. Maria Immonen i Aloysiys John potwierdzili, że wzmocnienie współpracy na rzecz sprawiedliwości, pokoju i godności ludzkiej może służyć jako istotny impuls w dalszym zacieśnianiu międzykościelnych relacji. Zarówno w zakresie pracy diakonijnej, jak i na płaszczyźnie teologicznej i doktrynalnej.

Idea międzywyznaniowej współpracy

Wypracowana przez lata wspólna wizja ekumenicznego działania potwierdza, że Chrystusowe wezwanie miłości bliźniego jest czymś, co łączy ponad podziałami. Pozwala na docieranie do potrzebujących bez względu na ich pochodzenie, pozycję społeczna czy przynależność kościelną. Co więcej, zrealizowane do tej pory projekty wykraczają poza szeroko rozumianą pomoc humanitarną. Stają się bowiem przesłanką do odkrywania duchowego wymiaru służby na rzecz drugiego człowieka. Pokazują, że dążenie do sprawiedliwości i pojednania oraz zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu to współczesne świadectwo człowieczeństwa i owocnej współpracy chrześcijan różnych wyznań.

Spotkanie w Rzymie to kontynuacja procesu zapoczątkowanego w szwedzkich miastach Lund i Malmö w 2016 r. podczas ekumenicznej uroczystości rozpoczynającej obchody 100-lecia Reformacji. Światowa Federacja Luterańska – Wydział Służby dla Świata i Caritas Internationalis podpisały wtedy list intencyjny o wzajemnej współpracy. Jego tekst w językach angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim dostępny jest tutaj. Po kilku latach od tego wydarzenia ekumeniczne nabożeństwo w katedrze w Lund i uroczystości w Malmö z udziałem papieża Franciszka w październiku 2016nadal określane są jako wydarzenia istotne z perspektywy całej światowej pracy diakonijnej. Uznano je za inicjatywę zmierzającą „od modlitwy do działania oraz od wspólnej liturgii do ekumenicznego zaangażowania na rzecz bliźniego” – jak podkreślają obie strony. Kimkolwiek ten bliźni jest i gdziekolwiek się znajduje – dodają ich przedstawiciele.

Kolejne inicjatywy

Dyrektor Maria Immonen podzieliła się przykładami projektów lokalnych, w których Caritas Internationalis i World Service zacieśnili swoją współpracę. W Nepalu obie organizacje podpisały porozumienie na poziomie krajowym. Doprowadziło to do realizacji wspólnego projektu polegającego na zainstalowaniu pilnie potrzebnego zaopatrzenia w wodę dla lokalnej społeczności wiejskiej. World Service podjął się prac związanych z wykopaniem studni, a Caritas dostarczył zbiornik na wodę. W Wenezueli z kolei, gdzie ze względu na kryzys polityczny i gospodarczy, wsparcie kierowane jest do wielu grup potrzebujących, zaangażowanie dotyczyło pomocy kobietom, dzieciom i osobom starszym. Dostrzeżono, że negatywne skutki kryzysu prowadzą do pogorszenia się ich stanu zdrowia i dobrostanu psychospołecznego.

Sekretarz Generalny Aloysius John przytoczył natomiast inicjatywy ekumeniczne w Afryce i regionie Pacyfiku. W Zambii biskupi katoliccy i luterańscy podjęli współpracę w ramach dążenia do sprawiedliwości społecznej. W regionie Pacyfiku hierarchowie kościelni wezwali zaś do szerokiej refleksji nad encykliką papieża Franciszka „Laudato Si'”. Dokument ten dotyczy w głównej mierze kwestii związanych z ochroną stworzenia i negatywnymi skutkami jakie niesie globalne ocieplanie się klimatu.

Sygnał dla Kościołów lokalnych

Luterański biskup Henrik Stubkjær, przewodniczący Komitetu ds. Służby dla Świata Światowej Federacji Luterańskiej, gremium zarządzającego dla Wydziału World Service, dostrzegł, że świadectwo wspólnej pracy na rzecz ubogich i wykluczonych jest ważne z punktu widzenia wszystkich regionów Światowej Federacji Luterańskiej. „Jest to silny sygnał dla Kościołów lokalnych. Pokazuje jedność w Chrystusie i jest odwołaniem do porozumienia o współpracy z Malmö. Dziś jednak chcemy pójść dalej i stać się jeszcze bardziej konkretni w naszym świadectwie nadziei dla świata” – powiedział.

Międzynarodowa i ekumeniczna diakonia

Praca diakonijna jest częścią działań światowej Federacji Luterańskiej od momentu jej powołania w 1947 roku. Prowadzone programy w państwach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej pozwalają docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących. Jerozolimski Szpital Augusty Wiktorii to z kolei uznany ośrodek medyczny na Bliskim Wschodzie. W wielu miejscach realizacja projektów oparta jest o międzywyznaniową i/lub międzyreligijną współpracę. Temat służby diakonijnej obecny był m.in. na ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w 2017 roku w Namibii.

Ekumeniczne inicjatywy realizowane są także przez Diakonię Polską. Każdego roku Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonia kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Diakonia Polska współorganizują trzy akcje. W okresie Adwentu jest to Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W Czasie Pasyjnym – Skarbonka Diakonijna, a na przełomie września i października – ekumeniczna gala „Ubi Caritas”. Diakonijna ponadwyznaniowa współpraca realizowana na terytorium Polski to wyjątkowa inicjatywa w skali całej Europy. Doświadczenia Światowej Federacji Luterańskiej pokazują zaś wyraźnie, że inspiracja Bożą miłością pozwala zwalczać przyczyny ludzkiego cierpienia i ubóstwa ponad podziałami.