Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej: Polityka) Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Warszawie (00-245) przy ul. Miodowej 21 (dalej: Diakonia) określa, w jaki sposób Diakonia gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkowników serwisu www.diakonia.org.pl (dalej: Serwis) oraz dane przekazane Diakonii w korespondencji elektronicznej. Serwis prowadzony jest przez Diakonię.

I. Dane osobowe

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) Diakonia informuje, że administratorem, czyli podmiotem, które decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Diakonia, z którą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod podanym adresem e-mail diakonia-kosciola@diakonia.org.pl lub poczty tradycyjnej na adres ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa.

Diakonia przetwarza dane osobowe w związku z pełnionymi funkcjami statutowymi, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności gwarantowanej w szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 43).

Inspektorem ochrony danych osobowych jest w Diakonii Kamila Maciejewska, z którą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@diakonia.org.pl.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Użytkownik Serwisu zostanie poproszony o podanie następujących danych w celu skontaktowania się z Diakonią: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon. Podobnie dane te podaje się w korespondencji elektronicznej.

Dodatkowo Diakonia w swojej działalności może przetwarzać również inne dane, w szczególności dane następujących kategorii: podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne, dane o statucie imigranta/uchodźcy, dane o nałogach, dane psychologiczne, dane dotyczące małżeństwa lub innej formy związku, dane dotyczące innych członków rodziny lub domowników, dane dotyczące zamieszkania, dane dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego, dane dotyczące rekonwalescencji, dane dotyczące edukacji, dane dotyczące zawodu i zatrudnienia, dane dotyczące wynagrodzenia, dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, wizerunek.

3. Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe Diakonii?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania wiadomości do Diakonii. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo podać swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli podjąć korespondencji.

4. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), za którą przyjmuje się przesłanie korespondencji elektronicznej do Diakonii, czyli dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli i potwierdzenie przyzwolenia na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych (art. 4 pkt 11 RODO). Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem korespondencji z Diakonią i przez Diakonię zarówno przez formularz kontaktowy, jak i adresy poczty elektronicznej Diakonii.

5. Przez jaki czas przechowujemy podane przez Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez Diakonię przez czas niezbędny do załatwienia sprawy poruszonej w nadesłanej korespondencji lub do czasu zgłoszenia wniosku o usunięcie danych albo przez okres wynikający z przepisów odrębnych.

6. Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, w szczególności nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza terytorium Unii Europejskiej.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Diakonia zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

9. Przechowywanie danych osobowych i prawa osób korespondujących z Diakonią

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do Ewangelickiej Komisji Wspólnej Ochrony Danych Osobowych (kontakt: https://bik.luteranie.pl/kontakt/ochrona-danych-osobowych/).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP.

II. Polityka cookies

Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są zapisywane przez serwer Diakonii na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies może być niezbędne dla prawidłowego działania Serwisu, np. poprzez optymalizację strony internetowej pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające oraz mogą być wykorzystywane w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • sesyjne – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
Mechanizm cookies w Serwisie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wykorzystanie plików cookies nie umożliwia pobrania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani innych poufnych informacji z jego komputera. Stosowanie cookies nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych, tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Dodatkowe informacje

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, w szczególności stron innych powiązanych z Diakonią podmiotów lub stron mediów społecznościowych, bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Google, Twitter, Facebook, Instagram w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności i polityce cookies, w związku z czym ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym prywatności i cookies.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka prywatności i plików cookies ukaże się na stronie z nową datą.