Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Towarzyszenie wolontariuszowi

18 maja 2011

W dniach 2-6 maja br. w ośrodku przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach odbyła się konferencja pod hasłem Companionship in the Journey to the Unknown. Mental Health Training for Voluntary Service Organizations (Towarzyszenie w „Podróży w nieznane”. Szkolenie z zakresu zdrowia psychicznego dla organizacji wolontariackich), zorganizowana przez Ecumenical Diaconal Year Network (EDYN), przy współpracy z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Konferencja przeznaczona była dla osób zajmujących się koordynowaniem i wspieraniem projektów wolontariatu (zarówno międzynarodowego jak i krajowego), które bezpośrednio lub pośrednio wspierają wolontariuszy w ich służbie.

Oprócz dużej dozy satysfakcji wynikającej z zaangażowania w działania, wolontariusze mogą doświadczać całego szeregu trudnych sytuacji. Wolontariusze zagraniczni konfrontowani są z życiem w obcym kraju i innej kulturze, z barierą językową, z poczuciem osamotnienia itp. Celem konferencji w Mikołajkach było omówienie dynamiki takich trudnych sytuacji, spojrzenie na nie z perspektywy psychologicznej, jak i duszpasterskiej, aby w możliwie najpełniejszy sposób można było wspierać osoby, które doświadczają podobnych trudności. Na poszczególnych sesjach omawiane były tematy szoku kulturowego, zaburzeń lękowych, depresji, samobójstwa, dbania o własny dobrostan psychiczny etc.

Wielu uczestników konferencji przywiozło własny bagaż doświadczeń, jako pedagodzy, pracownicy socjalni, terapeuci, psycholodzy, niemniej konferencja ta była ciekawym uzupełnieniem wiedzy i płaszczyzną wymiany doświadczeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę pracy z wolontariuszami.

Ewa Wunsz