Wybierz język

Wpieraj nasze projekty

Nr konta:
78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Świetlice i kluby środowiskowe

Cieszyn

Świetlica dla seniorów
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie
43-400 Cieszyn, pl. Kościelny 6
tel. (33) 857 96 69

Karpacz

Klub Środowiskowy „Arkadia”
przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang
58-540 Karpacz, ul. Na Śnieżkę 7
tel. (75) 752 82 99
tel. kom. 607 755 112
www.wang.com.pl

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Karpacza Klub organizuje m.in. wyjazdy integracyjne do zoo, ogniska. W zajęciach biorą udział także rodzice dzieci uczęszczających do klubu. Klub integruje dzieci z trudnych środowisk, pomaga im wyrwać się z zaklętego kręgu uboższej warstwy.
Klub Integracyjny
przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang
58-540 Karpacz, ul. Na Śnieżkę 8
tel. kom. 607 100 973
www.wang.com.pl
Celem działania Klubu Integracyjnego jest stworzenie osobom niepełnosprawnym – w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich – możliwości uczestnictwa w imprezach kulturalnych, towarzyskich i innych.

Katowice-Szopienice

Świetlica Środowiskowa „Ekipa”
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach-Szopienicach
40-384 Katowice14-Szopienice, ul. Bp. H. Bednorza 20
tel./fax (32) 256 95 04
e-mail: szopienice@luteranie.pl

Zajęcia w świetlicy odbywają się obecnie pięć razy w tygodniu. W 2008 r. zajęcia prowadziło 5 pracowników oraz kilkoro wolontariuszy pod opieką koordynatora pracy pedagogiczno-socjoterapeutycznej.

W placówce realizowane są obecnie trzy programy finansowane przez Miasto Katowice. Pierwszy projekt realizowany przez placówkę związany jest z pracą socjalną prowadzoną poprzez typową działalność świetlicową. W roku 2008 z działalności świetlicy skorzystało w tej formie w ok. 80 dzieci.

Drugi projekt obejmuje prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Ma za zadanie wsparcie psycho-korekcyjne dzieci w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci, przywracanie rodzinom borykających się z problemami zdolności do wypełniania jej zadań, pomoc osobom i rodzinom w dostępie do uprawnień, świadczeń i usług (poprzez nawiązywanie kontaktu i kierowanie do instytucji, organizacji, placówek mogących ich udzielić). Z tego typu poradnictwa skorzystało ok. 70 osób dorosłych i 20 dzieci.

Obecnie świetlica dysponuje w pełni wyposażoną pracownią komputerową ze stałym dostępem do Internetu (6 komputerów), siłownią z kompletem sprzętu, pracownią, główną salą świetlicową (wielofunkcyjną) z zapleczem i dwiema mniejszymi salkami.

W roku 2006/2007 w świetlicy realizowane były dwa projekty finansowane przez  rządowy programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Dzieci dzieciom” – Program Budowania Wsparcia Środowiskowego dla dzieci dzięki dzieciom oraz Program szkoleniowy „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”.

Koszalin

Grupa Wsparcia dla Dzieci „Szkoła? No problem”
przy Stacji Diakonijnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie
75-506 Koszalin, ul. Połczyńska 1
tel. (94) 345 11 45

Strategicznym celem zajęć tej grupy jako lokalnego ośrodka wsparcia jest świadczenie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych. Cele te udaje się częściowo osiągnąć poprzez:

  • zapewnienie dzieciom pomocy w nauce
  • stworzenie alternatywnego środowiska wychowawczego
  • pomoc w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i wyrównywanie braków szkolnych
  • uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych w szkole i poza nią.
Grupa wsparcia przyczynia się także do nawiązywania i umacniania się przyjacielskich i koleżeńskich relacji między dziećmi.

Lasowice

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lasowicach Wielkich
46-280 Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 23
tel./fax (77) 414 82 14

czytaj więcej

Ustroń

Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu
43-450 Ustroń, Pl. Ks. Kotschego 4
tel. (33) 854 24 17
tel. kom. 600 171 624

Zabrze

Świetlica Socjoterapeutyczna „Szansa”
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Klimasa 3
tel. (32) 271 16 93, fax (32) 278 58 12
e-mail: zabrze@luteranie.pl

Świetlica Środowiskowa „Szansa” działa od 2003 r. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 7 do 15 lat, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, żyjących w trudnej sytuacji socjalnej. Opieką obejmuje się rodziny, w których brak jednego rodziców i występują problemy alkoholowe.

Podczas zajęć podopieczni mają możliwość spędzania wolnego czasu w pożyteczny sposób, wychowawcy zachęcają i motywują do nauki i pracy, interesują się problemami podopiecznych, pomagają im budować poczucie własnej wartości. Równocześnie dzieci są uwrażliwiane na potrzeby innych i uczą się umiejętności współdziałania w grupie. Wychowawcy starają się także nawiązywać kontakty z rodzicami, by obudzić w nich większe zainteresowanie sprawami ich dzieci.