Wybierz język

Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w PiszuEwangelickie Stowarzyszenie BETEL
12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 12A
tel. 790 763 777, 502 620 934
e-mail: stowarzyszenie.betel@gmail.com
www.esbetel.pl

 

Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL chce swoje działania kierować w stronę dzieci, młodzieży, osób wykluczonych społecznie oraz opuszczonych seniorów. Celami Stowarzyszenia są:

 • udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym
 • rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej
 • okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci
 • umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami patologii społecznej
 • krzewienie gospodarności i etosu pracy
 • inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie się do takich akcji
 • wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi
 • samopomoc koleżeńska
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie prowadzi w Piszu Środowiskowy Dom Samopomocy, stację socjalną oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca