Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Konkretna praca na czas nieokreślony

– porozumienie z duńską Diakonią

Na czas nieokreślony
przedłużono dotychczasową umowę o współpracy pomiędzy Diakonią Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce a Związkiem Diakonii Kolonii
„Filadelfia” i Związkiem Wyższych Szkól Diakonijnych Aarhus i Dianalund
w Danii. Stosowne porozumienie w tej kwestii podpisano w dniu 16
listopada 2002 r. w parafii ewangelickiej w Szczecinie. Diakonię polską
reprezentowali bp dr Jan Szarek, prezes Diakonii Kościoła i Wanda Falk,
dyrektor gen. Diakonii. W imieniu Związku Diakonii Kolonii „Filadelfia”
porozumienie podpisali Borge Kousgaard – przewodniczący rady nadzorczej
i Christian Schmidt, w imieniu Związku Wyższych Szkół Diakonijnych –
Jergen Baerenholt, członek rady nadzorczej i Svend Aage Hjelm,
przewodniczący Komisji ds. Polskich.

Porozumienie po raz
pierwszy zostało zawarte 15 grudnia 1997 r. na okres pięciu lat. Jego
termin upłynął 31 grudnia 2002 r. W ramach tej współpracy dwie osoby z
Polski uczestniczyły w pięciomiesięcznym kursie diakonijnym: w 2000 r.
Iwona Kędzior, społeczny pracownik diakonijny z parafii ewangelickiej w
Istebnej i Marcin Pluta, członek Rady Miasta Brzeziny k. Łodzi, w roku
2001. „Zakres przedmiotów na kursie – pisała w Kwartalniku „Diakonia”
3/2000 Iwona Kędzior – obejmował podstawy diakonii i jej praktyczne
zastosowanie, niektóre dziedziny teologii, wiedzę o ruchach
religijnych, wiedzę o demokracji, public relations, administrację i
język duński. (…) W ramach zajęć z przedmiotów praktycznych
zwiedzaliśmy różne instytucje i organizacje duńskie,
m.in. domy
dziecka, domy opieki, kluby, świetlice środowiskowe, miejsca pracy z
trudną młodzieżą, alkoholikami, narkomanami, prostytutkami czy innymi
ludźmi z marginesu społecznego, osiedla dla osób niepełnosprawnych,
organizacje pomocy kościelnej (DanChurchAid), YMCA. Były to jedne z
najbardziej owocnych zajęć. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć, jak
realizowane są duńskie pomysły na rozwiązanie problemów socjalnych.”

Podczas
tych pięciu lat przedstawiciele Diakonii polskiej i duńskiej
uczestniczyli w licznych sympozjach i konferencjach, zarówno w Polsce,
jak i w Danii. W Polsce z wizytą przebywała 18-osobowa grupa diakonów
duńskich. Co roku też przekazywana była przez stronę duńską dotacja
finansowa na pracę diakonijną w Polsce.

Celem porozumienia –
zawartego tym razem na czas nieokreślony – jest przede wszystkim
„wzmocnienie i rozwinięcie strony formalnoprawnej diakonii i praktyki
diakonijnej” w Polsce, jak i w Danii oraz „nawiązanie stosunków
pomiędzy pracownikami diakonii” wszystkich trzech organizacji. W
zakresie współpracy mieszczą się propozycje krótkoterminowych kursów
specjalistycznych, m.in. w hospicjach, w zakresie terapii osób
uzależnionych od narkotyków, pracy wśród dzieci ulicy. W planach jest
również praktyka dla przyszłych duńskich diakonów w polskich domach
opieki lub w placówkach dla niepełnosprawnych. Związek Diakonii Kolonii
„Filadelfia” i Związek Wyższych Szkół Diakonijnych nadal będzie zbierał
datki na cele diakonijne w Polsce. Wszelkie działania w ramach
współpracy koordynować będzie Komisja ds. polskich po stronie duńskiej
i Diakonia Kościoła w Polsce. Osobami reprezentującymi obie strony będą
Svend Aage Hjelm i dyr. gen. Wanda Falk.

Porozumienie zawarte
w Szczecinie zawiera także uwagi dotyczące ewentualnego odstąpienia od
umowy bądź wprowadzenia nowych ustaleń. Powinno to nastąpić, jak wynika
z dokumentu, z z rocznym wyprzedzeniem.

W tym roku planowane
jest wspólne seminarium duńsko-polskie, w którym wezmą udział m.in.
koordynatorzy pracy diakonijnej we wszystkich diecezjach. Istnieje
również możliwość odbycia praktyki w Wyższej Szkole Diakonijnej w
Aarhus w Danii. Od stycznia 2003 roku Barbara Konieczna z parafii
ewangelicko-augsburskiej w Starym Bielsku uczestniczy w półrocznym
kursie diakonijnym w tej szkole.

D. Lukas