Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

SKARBONKA DIAKONIJNA

Drogie Siostry! Drodze Bracia!

Rozpoczął
się czas pasyjny, czas skupienia i wejrzenia w siebie, głębokiej
refleksji nad naszym życiem, przemijaniem. Patrząc na mękę i cierpienie
Jezusa Chrystusa, to czego dokonał na krzyżu Golgoty i inne fakty,
które poprzedzały to wydarzenie, musimy zauważyć, że były i są one
nakierowane na drugiego człowieka – na bliźniego. Chrystus z miłości do
nas, do Ciebie i mnie, poświęcił się bez reszty jako Zbawiciel świata.
Nie pytał się, czy warto i co z tego będzie miał. Czy ten, dla kogo to
robi na to zasłużył i czy jest wart poświęcenia, czasu, pieniędzy, a
nade wszystko życia. „Albowiem tak Bóg umilował świat” – Ciebie i mnie
– „że Syna swego jednorodzonego dał…” (J 3,16). On nas do końca
umiłował, dlatego i my miłujmy się nawzajem, miłujmy naszych bliźnich.

Wielu
z nas w tym czasie pasyjnym żyje skromniej, ograniczając swoje wydatki.
Jest to często nasza odpowiedź na prawdziwy post, o którym mówi prorok
Izajasz: „…podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych
przyjmiesz do domu…” (Iz 58,6-7). Niech i w tym roku naszą
odpowiedzią na prawdziwy post będzie zauważenie bliźniego, chęć pomocy
mu. Tym samym damy wyraz naszej wierze czynnej w miłości.

Po
raz kolejny zwracamy się do wszystkich członków parafii – dzieci,
młodzieży i dorosłych – o składanie ofiar do skarbonki diakonijnej.

Skarbonka
diakonijna, która może się znaleźć w każdym ewangelickim domu, ma nas
zachęcać do tej szczególnej formy odpowiedzialności za bliźniego, jaką
jest składanie dobrowolnych darów na rzecz tych współwyznawców, którzy
potrzebują pomocy i wsparcia. Twoja pomoc udzielona z tych środków
przez dzieło diakonii pomoże bliźniemu: dziecku, starcowi, osobie
samotnej lub chorej, rodzinie, niepełnosprawnemu.

Zachęcamy
więc do składania ofiar w czasie pasyjnym (od pierwszej niedzieli czasu
pasyjnego do Wielkiej Soboty). Skarbonki można otrzymać w kancelarii
parafii. W zależności od zwyczajów danej parafii, będzie tam można
również oddawać te skarbonki. Zachęcamy, aby do tej akcji wtaczali się
wszyscy zborownicy, ucząc się odpowiedzialności za drugiego człowieka i
za Kościół. Gdyż „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych
moich braci, mnie uczyniliście” – mówi Jezus.

Kościół
Ewangelicko – Augsburski w Polsce otaczał zawsze wielostronną opieką
swoich wiernych, a czynił to poprzez ofiarność wiernych – naszą
ofiarność. Te zebrane pieniądze pozwoliły partycypować (częściowo
pokryć koszt) w zorganizowaniu bezpłatnych wczasów świątecznych dla
osób samotnych, wakacyjnych wczasów terapeutycznych dla
niepełnosprawnych, kolonii dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej, czy udzielaniu innych form pomocy materialnej i wsparcia
duchowego poprzez parafie, diecezje i Kościół. To tylko wybrane
przykłady, które przy pomocy skarbonki diakonijnej zostały
zrealizowane. Tylko dzięki kolejnym ofiarom do skarbonki diakonijnej,
mogą być one dalej realizowane. Dlatego: „Ochotnego dawcę Bóg miłuje!”.

Fundusze zebrane dzięki skarbonkom zostaną rozdzielone na pracę
diakonijna w parafii (40%), diecezji (40%) i ogólnokościelną (20%).

Dziękujemy
wszystkim za każdą ofiarę materialną. Prosimy o modlitwy przyczynne i
zapraszamy do współpracy na polu diakonii Kościoła.

ks. Marek Londzin