Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Szkoła pomagania ludziom

Każdy
człowiek dotknięty problemem potrzebuje pomocy – skutecznej, mądrej,
profesjonalnej, obejmującej wiele płaszczyzn życia. Wspaniałym
przedsięwzięciem jest uczyć się pomagać innym, aby niesiona pomoc była
wsparciem udzielonym we właściwy sposób i w odpowiedniej chwili.Praca
socjalna polega na niesieniu pomocy człowiekowi, który jej potrzebuje.
Niezależnie od jego przekonań, wieku, wyznania, przynależności do
grupy. społecznej czy innych uwarunkowań. Pomoc ta obejmuje niemal
wszystkie dziedziny ludzkich problemów: począwszy od trudności w
wychowaniu dzieci i utrzymaniu rodziny, aż po alkoholizm, narkomanię,
czy w końcu samotność, chorobę, umieranie.

Od czterech lat
działa w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie trzyletnie
Studium Pracy Socjalnej. Absolwenci, po napisaniu i obronie pracy
dyplomowej, otrzymują dyplom i tytuł licencjata z pedagogiki w zakresie
pracy socjalnej. Mogą następnie uzupełnić swoje wykształcenie
pozostając w macierzystej uczelni, gdzie przed niespełna rokiem otwarto
dla nich dwuletnie uzupełniające studia teologiczne, bądź przenieść się
do innej uczelni, która prowadzi studia uzupełniające w zakresie
pedagogiki, resocjalizacji i innych pokrewnych kierunków.

Program
obowiązujący studentów pracy socjalnej w ChAT obejmuje szereg
przedmiotów o wymiarze praktycznym, co jest istotne w przygotowaniu do
zawodu. Obok wiodącej pracy socjalnej, studenci zapoznają się więc z
zagadnieniami pedagogiki i andragogiki, psychologii (ogólnej,
klinicznej i społecznej), z biomedycznymi podstawami rozwoju człowieka
oraz także z podstawami prawa, ekonomii, organizacji i zarządzania.
Równolegle prowadzone są zajęcia z wybranego języka obcego oraz, w
ramach poszczególnych sekcji (ewangelickiej, prawosławnej i
starokatolickiej), z tzw. bloku teologicznego, który zawiera w sobie
podstawy teologii, duszpasterstwo, etykę i naukę o Kościołach
chrześcijańskich. Prowadzi się także ogólne zajęcia humanistyczne: z
filozofii i kulturoznawstwa.

Studia licencjackie uzupełnione
dwuletnimi studiami magisterskimi dają absolwentom interesujące
możliwości na rynku pracy: mogą oni szukać zatrudnienia zarówno w
państwowych strukturach szeroko rozumianej pomocy społecznej (domy i
ośrodki pomocy społecznej, ośrodki terapeutyczne, itp. – w zależności
od kierunku ukończonych studiów uzupełniających), jak i w kościelnym
obszarze pracy diakonijnej.

Po niedawnym zatwierdzeniu przez
Synod Kościoła urzędu diakona wzrośnie zapotrzebowanie stacji
diakonijnych, domów opieki, a także poszczególnych parafii na
profesjonalnych pracowników socjalnych posiadających dodatkowo
przygotowanie teologiczne, a zwłaszcza, co w tego typu pracy nie
pozostaje bez znaczenia – duszpasterskie. Tak wiele dziedzin pracy
diakonijnej zostało już podjętych, wiele jeszcze czeka na ludzi, którzy
je podejmą i rozwiną.

O wiele głębiej i skuteczniej można
bowiem pomóc ludziom znajdującym się z różnych przyczyn „na zakręcie
swego życia”, wskazując im na coś więcej niż tylko na możliwość poprawy
aktualnej sytuacji, warunków i jakości życia. Lecz na Boga wskazywać
może tylko ktoś, kto oprócz przygotowania zawodowego wykorzystuje w
swej pracy własny potencjał duchowy, wiarę, która motywuje go do
wypełniania Chrystusowego przykazania miłości.

Joanna Mikołajczak