Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Czym jest wolontariat?

WOLONTARIAT, według definicji Centrum Wolontariatu w Polsce, to
dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych,
wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.Każdy
ma prawo być wolontariuszem, niezależnie od płci, rasy, narodowości,
wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia. Wolontariat
daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń w nowych
dziedzinach, zawarcia przyjaźni, zaangażowania się w sprawy społeczne.

Wolontariusz
to człowiek, który bezinteresownie pomaga innym. Dzięki temu czuje, że
żyje pełniej i piękniej. Staje się bardziej odpowiedzialny, wrażliwy i
zdobywa doświadczenie, którego nie da mu żadna szkoła.

Główne pola działania dla wolontariatu:

1. Odwiedziny

Odwiedzanie
samotnych starszych ludzi, zarówno w ich miejscu zamieszkania, jak i w
domach opieki. Wolontariusz poświęca swój wolny czas na rozmów; z
ludźmi, głośne czytanie prasy lub książek, pójście na spacer,
towarzyszenie w czasie zakupów lub w innych drobnych czynnościach.

2. Kluby seniorów

Prowadzenie
klubów seniorów lub pomoc w ich funkcjonowaniu. Uczestniczenie w
organizowaniu mniejszych kręgów towarzyskich. Planowanie i
zaangażowanie, przy zachowaniu postawy partnerskiej, w przygotowanie
zajęć popołudniowych.

3. Grupy zainteresowań

Rozbudzanie
zainteresowań i aktywności starszych ludzi poprzez takie zajęcia
hobbistyczne, jak np.: kółka taneczne, malarskie, językowe, literackie
itp.

4. Propozycje indywidualne, kursy

Pośredniczenie w różnych dziedzinach w zdobywaniu wiedzy oraz pogłębianiu nabytych wiadomości.

5. Propozycje kulturalno-oświatowe

Organizowanie wycieczek do teatru, muzeum, ciekawych przedsiębiorstw.

6. Służba opiekuńcza – podróże seniorów

Towarzyszenie
do ustalonych miejsc, podczas wizyt u lekarza czy przy zakupach.
Opiekowanie się seniorami w czasie dłuższych podróży.

7. Inicjowanie grup komunikacji międzyludzkiej

Pomoc
przy nawiązywaniu bliższych kontaktów pomiędzy mieszkańcami domów
opieki, kształtowanie właściwej atmosfery. Rozwój dalszych form i metod
pracy odpowiednich do zainteresowań oraz uzdolnień wolontariuszy.

Miejsca, w których mogą działać wolontariusze:

• sąsiedztwo,
• komisje diakonijne przy parafiach,
• domy opieki,
• hospicja dla dorosłych i dzieci,
• pogotowia opiekuńcze dla dzieci i młodzieży,
• mieszkania osiedlowe,
• struktury i zakłady przykościelne,
• gremia kościelne.
• imprezy charytatywne np. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy„,
• olimpiady osób niepełnosprawnych,
• koncerty na rzecz dzieci autystycznych,
• Amnesty International,

organizacje rządowe oraz pozarządowe zajmujące się np. niesieniem
pomocy ludziom potrzebującym, w sytuacjach kryzysowych i inne.

W
Polsce jest zarejestrowanych około dwóch tysięcy wolontariuszy. Szacuje
się jednak, że wszystkich pracujących bez wynagrodzenia jest nawet
kilka milionów. Są to osoby działające na rzecz związków wyznaniowych,
Kościołów i parafii. Wyliczono,
że polscy wolontariusze poświęcają na pomaganie innym od pięciu do dziesięciu godzin tygodniowo.

W
Anghi natomiast, co roku pracuje społecznie ok. 23 miliony osób, zaś w
Ameryce 98 milionów, czyli ponad połowa dorosłych ludzi.

opr. Wanda Falk