Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Sektor socjalny pod lupą – konferencja Caritas Europa

Sektor socjalny pod lupą
– konferencja Caritas Europa

Diakonia
Kościoła Ewangelicko-Augbsurskiego w Polsce oraz Eurodiakonia były
jedynymi organizacjami z zewnątrz, które otrzymały zaproszenie do
uczestniczenia w III Konferencji Caritas Europa poświęconej
problematyce „Rozszerzenia Unii Europejskiej”. Uczestnikami tego
spotkania, które odbyło się w dniach 7-9 października 2002 r. w Pradze,
były przede wszystkim delegacje krajowych organizacji Caritas z krajów
kandydackich Europy Środkowej i Wschodniej. Diakonię Kościoła
reprezentował ks. Sławomir Sikora.

Kolejna już konferencja
Caritasu zorganizowana została przy aktywnym wsparciu Komisji
Europejskiej. Od czasu zwołania pierwszej konferencji w roku 1999
współpraca pomiędzy Caritas a Komisją Europejską jeszcze bardziej się
zintensyfikowała.

Tematyka konferencji koncentrowała się na
problematyce związanej z działalnością pozarządowych organizacji w
krajach kandydackich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji
kościelnych. Specjaliści z ośrodków uniwersyteckich i komisji
europejskich przedstawili obecną sytuację w sektorze opieki zdrowotnej
i socjalnej na obszarze Unii Europejskiej. Krytycznej ocenie poddana
została sytuacja w tych sektorach w perspektywie narodowej – zarówno w
obrębie krajów członkowskich, jak i kandydackich.

Konferencja
była także miejscem wymiany praktycznych informacji na temat szans i
zagrożeń dla działań charytatywno-opiekuńczych w poszczególnych krajach
europejskich. Na tle wielu relacji zwraca uwagę wypowiedź dyrektora
Caritas Polska o szczególnie dobrej współpracy tej organizacji z
organami państwowymi. Zwrócono także uwagę na niepokojącą sytuację w
procesach legislacyjnych w systemach opieki zdrowotnej i socjalnej w
krajach kandydackich. Uczestnicy konferencji mogli się zapoznać z
modelem funkcjonowania europejskich służb socjalnych, a także z
możliwościami pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.

Podkreślono
znaczenie aktywnego lobbingu na rzecz organizacji pozarządowych, takich
jak Caritas czy Diakonia, w obrębie poszczególnych krajów. Uczestnicy
konferencji byli zgodni co do tego, że państwo nie musi być
organizatorem i świadczeniodawcą usług z zakresu opieki socjalnej. Te
zadania mogą pełnić z powodzeniem inne organizacje, jak choćby
organizacje kościelne. Modelowym zachowaniem państwa byłaby
prywatyzacja sektora usług socjalnych z jednoczesnym utrzymaniem
poziomu państwowego finansowania tego sektora. Przygotowany na
konferencji dokument końcowy dotyczący stanowiska Caritas Europa (we
współpracy z Eurodiakonią) wobec socjalnych konsekwencji rozszerzenia
Unii Europejskich trafi do Brukseli i będzie przedmiotem dyskusji w
obrębie poszczególnych organizacji kościelnych.

X.S.S.